OK

shahr اعضای هیأت مدیره

shahr

 آخرین تغییرات 1398/04/03:

  • آقای - مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
  • آقای   -  رئیس هیأت مدیره 
  • آقای نائب رئیس هیأت مدیره
  • آقای   - رئیس هیأت مدیره
  • آقای رضا باقری - عضو هیأت مدیره
مشاهده روزنامه های رسمی