OK
shahr    شرکت توسعه بازرگانی بین الملل شهر (سهامی خاص)در تاریخ 1391/01/30 تحت شماره ثبت 422827 و شناسه ملی 10320754985 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری استان تهران ثبت گردیده و سهام آن به طور  صد درصدي متعلق به بانك شهر است.

هدف از تأسیس شرکت توسط بانک شهر تامین پروژه‌های بازرگانی، مالی و اقتصادی، ساختمانی صنعت و معدن همچنین تأمین نیاز شهرداریها به اعتبارات کلان و تأمین نقدینگی پوشش هزینه‌ها و مخارج شهر در راستای تحقق توسعه شهری و تجربه خودکفایی با سرمایه‌گذاری شهرداری تهران و سایر کلانشهرها از جمله: شیراز، تبریز، قم، اصفهان، اهواز و غیره اقدام به تأسیس هولدینگ‌های ساختمانی و عمرانی، مالی و اقتصادی، فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و انرژی کرده که هر کدام دارای شرکت‌های زیرمجموعه خود است.

پیشتر این شرکت با نام "شرکت جهان تجارت شهر آتیه فعالیت می‌کرد که در سال ۱۳۹۳ و بنا بر نیازهای شهرداری کلان‌شهرها و بانک شهر به یک بازوی اجرایی توانمند با موضوع فعالیت بازرگانی  با نام " توسعه بازرگانی بین‌الملل شهر"  تغییر کرد.

این شرکت در زمینه‌های بازرگانی، سرمایه گذاری، واردات و صادرات در جهت به‌کارگیری موثر و کارآمد ذخایر و منابع مالی و انسانی با مشارکت سایر شرکت‌ها ،شهرداری‌های کلانشهرها و بانک شهر از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه های مختلف تجاری، خرید و فروش در داخل و خارج از کشور فعالیت دارد.

این مجموعه با مدیریت هدفمند و بهره مندی از نیروی متخصص و با تجربه و با آگاهی از آخرین قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی و همچنین بهره‌گیری از کارشناسان متخصص، قادر به ایفای وظیفه ذاتی خود در راستای رسیدن به اهداف گام بر می‌دارد.

 شرکت توسعه بازرگانی بین الملل شهر با توجه به عملکرد مطلوب و رو به رشد خود در سال ۱۳۹۵ موجب ارتقاء رتبه خود در مجموعه‌های تحت امر بانک شهر از رتبه C به A گردید که این امر یکی از مهمترین دستاوردهای این شرکت به شمار می‌آید.